ESP | CAT
  Estem al Facebook  Estem al Twitter  Rss

Llicències d'activitats

llicencies

La nova Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, regula a Catalunya el procediment per a l'obtenció de la Llicència d'Activitat i classifica les activitats en diferents annexes. 

El procediment administratiu a seguir varia en funció de l'annex en el qual es classifica l'activitat (augmentant la complexitat administrativa a mesura que disminuïm l'annex).

 

Els tràmits que cal seguir segons el tipus i les característiques de l'activitat, poden ser:

 • - Autorització ambiental amb una declaració d'impacte ambiental: annexes I.1 i I.2.
 • - Declaració d'impacte ambiental amb una autorització substantiva: annex I.3.
 • - Llicència ambiental: annex II.
 • - Comunicació: annex III.
 • - Intervenció ambiental d'activitats temporals, mòbils i d'investigació.
 • - Intervenció ambiental en activitats de competència municipal sectorial.
 • En el cas d'activitats relacionades amb espectacles caldrà, a més, que compleixin El Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

 

 • La nostra metodologia de treball és la següent:
 • - Estudi en profunditat de l'activitat projectada o existent per a la seva classificació dintre dels diferents annexos.
 • - Elaboració d'un pressupost sense compromís i amb gran rapidesa.
 • - Redacció del projecte tècnic necessari per a la sol·licitud de la Llicència d'Activitat.
 • - Elaboració dels plànols tècnics necessaris.
 • - Presentació del projecte tècnic davant de l'òrgan competent juntament amb la restant documentació tècnica i administrativa.
 • - Seguiment de l'expedient fins a l'elaboració de la Llicència d'Activitat definitiva.
 • Dintre dels nostres serveis oferim tota la tramitació de l'expedient (preparació d'instàncies oficials, presentació del projecte, contestació a requeriments, certificat final d'instal·lació...).

 

 • Podem dir que la nostra feina conclou quan el client disposa de la Llicència d'Activitat definitiva.